Czym jest wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie umowy to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, którego celem jest zakończenie stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy. Wypowiedzenie najczęściej dotyczy umów zawieranych na czas nieokreślony i może być skutkiem niezadowolenia z warunków współpracy, zmieniających się okoliczności czy innych przyczyn.

Aby wypowiedzenie było skuteczne, musi spełniać pewne formalności określone w kodeksie cywilnym lub w samej umowie. Najczęściej wymaga się, aby złożyć je na piśmie i dostarczyć drugiej stronie w określony sposób (np. poleconym listem). W wielu przypadkach obowiązują również określone terminy wypowiedzenia, które gwarantują obu stronom odpowiedni czas na przygotowanie się do zakończenia współpracy.

Warto pamiętać, że nie każdą umowę można wypowiedzieć – niektóre umowy zawierane są na określone warunki i mogą zostać rozwiązane tylko w określonych sytuacjach przewidzianych prawem lub postanowieniami umowy.

Wypowiedzenie umowy – jak napisać?

Wypowiedzenie umowy np. o abonament telewizji, internetu czy telefonii można napisać w dowolnej formie, ale najlepiej jest, aby było ono sporządzone na piśmie. W wypowiedzeniu należy zawrzeć następujące informacje:

 • dane osobowe abonenta,
 • numer umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • datę wypowiedzenia,
 • przyczynę wypowiedzenia (opcjonalnie).

Powyższe informacje można rozwinąć bardziej. Napisanie wypowiedzenia umowy wymaga zachowania pewnych formalności oraz dostarczenia odpowiednich informacji. Oto kroki, które warto podjąć, pisząc wypowiedzenie umowy – informacje ogólne dot. wypowiedzenia:

 1. Nagłówek:
  • Adres nadawcy (Twoje imię, nazwisko, adres),
  • Adres odbiorcy (nazwa i adres firmy/instytucji lub imię, nazwisko i adres drugiej strony umowy),
  • Data i miejsce sporządzenia pisma.
 2. Tytuł: Np. „Wypowiedzenie umowy”.
 3. Wstęp:
  • Wskazanie umowy, której dotyczy wypowiedzenie (np. umowa o pracę, umowa najmu, umowa zlecenia) oraz jej daty zawarcia.
 4. Treść wypowiedzenia:
  • Zadeklarowanie woli wypowiedzenia umowy z podaniem ewentualnego powodu (chociaż w wielu przypadkach powód nie jest wymagany).
  • Wskazanie terminu, z jakim umowa jest wypowiadana (jeśli dotyczy, np. w umowie o pracę zazwyczaj jest to określony czas wypowiedzenia).
  • Ewentualne wyjaśnienia dotyczące dalszej współpracy do momentu zakończenia umowy.
 5. Pozostałe informacje:
  • Wskazanie, jak mają być uregulowane sprawy związane z zakończeniem umowy (np. zwrot przedmiotów, rozliczenia finansowe).
  • Prośba o potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia i informację o dacie zakończenia umowy.
 6. Zakończenie (opcjonalnie):
  • Podziękowanie za dotychczasową współpracę.
  • Podpis.
 7. Załączniki (jeśli dotyczy):
  • Może to być kopia umowy, którą wypowiadasz, lub inne dokumenty odnoszące się do wypowiedzenia.

Przed wysłaniem wypowiedzenia umowy warto zapoznać się z treścią umowy oraz ewentualnymi przepisami prawnymi, które mogą dotyczyć wypowiedzenia, aby upewnić się, że zostały spełnione wszystkie formalności. Jeśli nie jesteś pewien, czy wypowiedzenie zostało prawidłowo sporządzone, warto skonsultować się z prawnikiem lub innym specjalistą w tej dziedzinie. Zwróć też uwagę na zapisy o karach umownych np. za wypowiedzenie umowy w czasie jej trwania.

Wypowiedzenie umowy – wzór


[Miejsce i data]

[Imię i nazwisko abonenta]
[Adres abonenta]

[Nazwa operatora]
[Adres operatora]

WNIOSEK O WYPOWIEDZIENIE UMOWY O ABONAMENT

W związku z zawarciem umowy o abonament nr [numer umowy] w dniu [data zawarcia umowy], niniejszym wypowiadam ją z dniem [data wypowiedzenia].

[Przyczyna wypowiedzenia – opcjonalnie]

[Podpis abonenta]


Wypowiedzenie umowy o abonament można wysłać listem poleconym na adres operatora lub złożyć osobiście w jego siedzibie.

Opłaty w okresie wypowiedzenia umowy

W okresie wypowiedzenia abonent jest zobowiązany do uiszczania opłat za świadczone usługi. W przypadku umów o abonament na telefon komórkowy abonent może być zobowiązany do zwrotu urządzenia, jeśli jest ono własnością operatora.

Odstąpienie od umowy o abonament

W przypadku umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, abonent ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, abonent musi złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej.

Okres wypowiedzenia umowy

Okres wypowiedzenia umowy

Okres wypowiedzenia umowy jest zależny od rodzaju umowy i jej postanowień. W przypadku umów zawartych na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi zazwyczaj tyle samo, co czas trwania umowy. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi zazwyczaj jeden miesiąc.

Okres wypowiedzenia umowy jest to czas, jaki musi upłynąć od dnia złożenia wypowiedzenia do dnia rozwiązania umowy. Jest on zależny od rodzaju umowy i jej postanowień.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju umowy i stażu pracy pracownika u danego pracodawcy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

Umowa o pracę na czas określony:

2 tygodnie, jeżeli okres zatrudnienia nie przekracza 6 miesięcy;

1 miesiąc, jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy;

3 miesiące, jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata.

Umowa o pracę na okres próbny:

3 dni, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy najmu

Okres wypowiedzenia umowy najmu zależy od rodzaju umowy i jej postanowień.

Umowa najmu na czas nieokreślony:

3 miesiące, jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony;

1 miesiąc, jeżeli umowa została zawarta na czas określony, który trwa co najmniej 6 miesięcy.

Umowa najmu na czas określony:

3 miesiące, jeżeli umowa została zawarta na czas określony, który trwa co najmniej 6 miesięcy.

Okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia jest uzależniony od rodzaju umowy i jej postanowień.

Umowa ubezpieczenia na życie:

30 dni, jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony;

3 miesiące, jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:

14 dni, jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony;

30 dni, jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Okres wypowiedzenia umowy o abonament

Okres wypowiedzenia umowy o abonament zależy od rodzaju umowy i jej postanowień.

Umowa o abonament na telefon komórkowy:

1 miesiąc, jeżeli umowa została zawarta na czas określony;

3 miesiące, jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Umowa o abonament na telewizję kablową:

1 miesiąc, jeżeli umowa została zawarta na czas określony;

3 miesiące, jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Wypowiedzenie umowy to istotny element relacji umownych, który pozwala jednej stronie na zakończenie współpracy. Okres wypowiedzenia umowy, który zdefiniowano w treści kontraktu lub w przepisach prawa, określa czas, przez który obie strony są jeszcze związane daną umową po jej wypowiedzeniu. Jak napisać wypowiedzenie umowy, by było ono skuteczne i zgodne z prawem? To pytanie często zadają sobie osoby chcące rozwiązać umowę. W naszym artykule przedstawiliśmy wzór wypowiedzenia umowy oraz praktyczne wskazówki, które pomogą w prawidłowym sformułowaniu takiego dokumentu. Wiedza na temat umów i ich rozwiązywania jest kluczowa w świecie biznesu oraz w życiu prywatnym każdej osoby.

Podsumowanie tematów i zagadnień poruszonych w powyższym artykule.

 • Wypowiedzenie umowy – jak napisać?
 • Wzór wypowiedzenia umowy – bezpłatny do pobrania
 • Okres wypowiedzenia umowy – ile dni?
 • Opłaty w okresie wypowiedzenia umowy
 • Odstąpienie od umowy – kiedy jest możliwe?
 • Wypowiedzenie umowy o pracę – przez pracownika i pracodawcę
 • Wypowiedzenie umowy najmu – na czas nieokreślony i na czas określony
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia – na życie i od odpowiedzialności cywilnej
 • Wypowiedzenie umowy o abonament – na telefon komórkowy i telewizję kablową

Skomentuj ten wpis