Psychologia społeczna korzysta z różnych metod badawczych, takich jak: eksperymenty laboratoryjne i naturalne, obserwacje, ankiety, wywiady czy analizy statystyczne. Psychologia społeczna opiera się na teoriach i modelach, które pomagają wyjaśniać i przewidywać zachowania ludzi w sytuacjach społecznych. Niektóre z najważniejszych teorii psychologii społecznej to: teoria poznawcza społeczna, teoria dysonansu poznawczego, teoria atrybucji, teoria balansu Heidera, teoria rozbieżności Festingera, teoria norm społecznych Cialdiniego czy teoria kontaktu Allporta.

Psychologia społeczna – cechy charakterystyczne

Psychologia społeczna to dział psychologii, który bada wpływ sytuacji społecznych na zachowania, myśli i emocje ludzi. Psychologia społeczna interesuje się tym, jak ludzie postrzegają siebie i innych, jak komunikują się i współpracują, jak tworzą i zmieniają swoje postawy i przekonania, jak wpływają na siebie nawzajem i jak radzą sobie z konfliktami i problemami społecznymi.

Psychologia społeczna ma wiele cech charakterystycznych, które odróżniają ją od innych dziedzin psychologii. Po pierwsze, psychologia społeczna jest nauką empiryczną, co oznacza, że opiera się na badaniach eksperymentalnych i obserwacyjnych, a nie na spekulacjach czy intuicji. Po drugie, psychologia społeczna jest nauką interdyscyplinarną, co oznacza, że korzysta z wiedzy i metod z innych nauk społecznych, takich jak socjologia, antropologia, politologia czy ekonomia. Po trzecie, psychologia społeczna jest nauką stosowaną, co oznacza, że ma praktyczne zastosowania w różnych dziedzinach życia, takich jak edukacja, zdrowie, biznes czy polityka.

Zakres badań psychologii społecznej

Zakres badań psychologii społecznej jest bardzo szeroki i obejmuje wiele tematów i zagadnień. Niektóre z nich to:

 • Tożsamość społeczna i samowiedza – jak ludzie definiują siebie w relacji do grup, do których należą lub z którymi się identyfikują.
 • Spostrzeganie społeczne i atrakcyjność – jak ludzie oceniają i interpretują zachowania i cechy innych ludzi oraz jak wpływa to na ich własną atrakcyjność.
 • Postawy i perswazja – jak ludzie tworzą i zmieniają swoje opinie i przekonania na podstawie informacji i argumentów oraz jak wpływają na opinie i przekonania innych ludzi.
 • Grupy i relacje międzygrupowe – jak ludzie funkcjonują w grupach, jak podejmują decyzje, rozwiązywane konflikty, współpracują lub rywalizują z innymi grupami.
 • Zgodność i wpływ społeczny – jak ludzie dostosowują się do norm i oczekiwań społecznych oraz jak poddają się presji lub wpływowi innych ludzi.
 • Agresja i altruizm – jak ludzie zachowują się wobec innych ludzi w sytuacjach konfliktowych lub współczesnych oraz co motywuje ich do pomocy lub szkody.
 • Uprzedzenia i dyskryminacja – jak ludzie postrzegają i traktują innych ludzi na podstawie ich przynależności do określonych kategorii społecznych, takich jak rasa, płeć czy religia.

Psychologia społeczna to fascynująca dziedzina wiedzy, która pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi oraz poprawić jakość naszego życia społecznego.

Metody badawcze psychologii społecznej

Psychologia społeczna to nauka zajmująca się badaniem zachowań, postaw i relacji między ludźmi w różnych sytuacjach społecznych. Aby badać te zjawiska, psychologowie społeczni stosują różne metody badawcze, które można podzielić na trzy główne grupy: metody obserwacyjne, metody korelacyjne i metody eksperymentalne.

Metody obserwacyjne

Metody obserwacyjne polegają na bezpośrednim lub pośrednim obserwowaniu zachowań ludzi w naturalnym lub sztucznym środowisku. Przykładem metody obserwacyjnej jest obserwacja uczestnicząca, w której badacz wchodzi w interakcję z badanymi osobami i stara się zrozumieć ich punkt widzenia. Innym przykładem jest analiza treści, w której badacz analizuje materiały komunikacyjne, takie jak teksty, filmy czy nagrania dźwiękowe.

Metody korelacyjne

Metody korelacyjne polegają na pomiarze związku między dwiema lub więcej zmiennymi, które nie są manipulowane przez badacza. Przykładem metody korelacyjnej jest ankieta, w której badacz zadaje pytania dotyczące opinii, postaw, wartości czy cech osobowości. Innym przykładem jest test psychologiczny, w którym badacz mierzy poziom inteligencji, zdolności czy umiejętności.

Metody eksperymentalne

Metody eksperymentalne polegają na manipulowaniu jedną lub więcej zmiennymi niezależnymi i obserwowaniu wpływu tej manipulacji na zmienną zależną. Przykładem metody eksperymentalnej jest eksperyment laboratoryjny, w którym badacz tworzy sztuczną sytuację i kontroluje wszystkie czynniki mogące wpływać na wynik. Innym przykładem jest eksperyment terenowy, w którym badacz wprowadza zmianę w naturalnym środowisku i obserwuje jej skutki.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, dlatego psychologowie społeczni często łączą je ze sobą, stosując tzw. metody mieszane. W ten sposób mogą uzyskać bogatsze i bardziej wiarygodne dane oraz lepiej zrozumieć złożone zjawiska społeczne.

Najważniejsze teorie psychologii społecznej

Psychologia społeczna to nauka, która bada, jak ludzie myślą, czują i zachowują się w sytuacjach społecznych. Psychologia społeczna opiera się na wielu teoriach, które próbują wyjaśnić różne aspekty ludzkiego zachowania. Oto niektóre z najważniejszych teorii psychologii społecznej:

 • Teoria poznawcza społeczna: ta teoria zakłada, że ludzie uczą się przez obserwowanie innych i naśladowanie ich zachowań. Teoria poznawcza społeczna tłumaczy, jak ludzie nabywają umiejętności, postawy i przekonania na podstawie społecznego modelowania.
 • Teoria atrybucji: ta teoria dotyczy tego, jak ludzie wyjaśniają przyczyny własnego i cudzego zachowania. Teoria atrybucji rozróżnia między atrybucjami wewnętrznymi (związanymi z cechami osobowości lub zdolnościami) a zewnętrznymi (związanymi z sytuacją lub losowością).
 • Teoria dysonansu poznawczego: ta teoria mówi o tym, jak ludzie radzą sobie z niespójnością między swoimi przekonaniami a rzeczywistością. Teoria dysonansu poznawczego zakłada, że ludzie dążą do zmniejszenia dysonansu poprzez zmianę swoich przekonań, zachowań lub racjonalizację.
 • Teoria społecznego wpływu: ta teoria opisuje, jak ludzie zmieniają swoje postawy i zachowania pod wpływem innych ludzi. Teoria społecznego wpływu obejmuje takie zjawiska jak konformizm, posłuszeństwo, perswazja i normy społeczne.
 • Teoria tożsamości społecznej: ta teoria dotyczy tego, jak ludzie definiują siebie na podstawie grup, do których należą lub z którymi się identyfikują. Teoria tożsamości społecznej tłumaczy, jak ludzie tworzą poczucie przynależności, samowiedzy i samooceny na podstawie swojej przynależności grupowej.

Skomentuj ten wpis