Księgi wieczyste – co to jest?

Księgi wieczyste to rejestr prowadzony przez sądy rejestrowe, a dokładniej konkretny Wydział Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, w którym odnotowywane są informacje o nieruchomościach oraz ich właścicielach. Są to dokumenty, które potwierdzają prawo własności do nieruchomości i stanowią podstawę dla wszelkich czynności prawnych dotyczących nieruchomości, takich jak sprzedaż, dziedziczenie, obciążanie hipoteką czy też wynajem.

Co jest zapisane w księgach wieczystych?

W księgach wieczystych są rejestrowane informacje dotyczące nieruchomości oraz jej właściciela. Konkretnie, w księdze wieczystej można znaleźć następujące informacje:

 1. Opis nieruchomości – obejmuje to m.in. numer działki, powierzchnię, lokalizację, rodzaj użytkowania, informacje o budynkach, itp.
 2. Właściciel nieruchomości – imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który jest zapisany jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej.
 3. Ograniczenia władztwa właściciela – w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką, zastawem lub innymi ograniczeniami władztwa, informacje o tych obciążeniach są również odnotowane w księdze wieczystej.
 4. Historia transakcji – w księdze wieczystej zapisywane są informacje o wszystkich transakcjach dokonanych w związku z daną nieruchomością, takie jak umowy kupna-sprzedaży, darowizny, itp.
 5. Wpis uprawnionych do wglądu – zgodnie z przepisami prawa, nie każdy może uzyskać dostęp do ksiąg wieczystych. Wpis uprawnionych osób, takich jak właściciel nieruchomości, jego pełnomocnik, czy też osoba uprawniona na mocy orzeczenia sądu, jest również odnotowany w księdze wieczystej.

Wszystkie te informacje w księdze wieczystej są ważne dla właściciela nieruchomości oraz innych osób, które planują dokonywać transakcji dotyczących danej nieruchomości.

Jak dokonuje się wpisu do ksiąg wieczystych?

Wpis do ksiąg wieczystych dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejestrowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta. Wniosek ten może być złożony przez właściciela nieruchomości, jego pełnomocnika lub inny podmiot, który uzyskał prawo do zgłoszenia zmiany w księdze wieczystej na mocy prawa lub orzeczenia sądu.

Aby dokonać wpisu do księgi wieczystej, należy dostarczyć do sądu rejestrowego odpowiednie dokumenty, takie jak np. akt notarialny, umowę kupna-sprzedaży, darowiznę lub testament. W przypadku sprzedaży nieruchomości, wniosek o wpis do księgi wieczystej może być złożony przez nowego właściciela nieruchomości.

Po złożeniu wniosku i dokumentów, sąd rejestrowy przeprowadza postępowanie rejestracyjne, które ma na celu sprawdzenie zgodności z przepisami prawa wszystkich złożonych dokumentów i ustalenie, czy zmiana w księdze wieczystej jest dopuszczalna. W przypadku braku przeszkód, sąd dokonuje wpisu zmiany do księgi wieczystej i wydaje odpowiednią decyzję oraz aktualną wyciąg z księgi wieczystej.

Wpisy w księdze wieczystej są dokonywane w sposób elektroniczny, co umożliwia szybkie przetwarzanie wniosków i zmian w księdze wieczystej.

Rozdziały księgi wieczystej

Księga wieczysta jest podzielona na różne rozdziały, w których zawarte są informacje dotyczące nieruchomości i jej właściciela. W Polsce, w zależności od typu nieruchomości, księga wieczysta może składać się z następujących rozdziałów:

Rozdział I

Opis nieruchomości: w tym rozdziale zawarte są informacje dotyczące nieruchomości, takie jak jej numer ewidencyjny, położenie, powierzchnia, rodzaj użytkowania, granice, rodzaj własności, itp.

Rozdział II

Właściciel nieruchomości: w tym rozdziale odnotowane są informacje o osobie lub podmiocie, który jest zapisany jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej.

Rozdział III

Ograniczenia władztwa właściciela: ten rozdział dotyczy ograniczeń władztwa właściciela, takich jak hipoteki, zastawy, służebności gruntowych, itp.

Rozdział IV

Historia transakcji: w tym rozdziale odnotowane są informacje dotyczące wszystkich transakcji związanych z nieruchomością, takie jak sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie służebności, itp.

Rozdział V

Uwagi i oznaczenia: w tym rozdziale zawarte są dodatkowe informacje i oznaczenia, które mogą mieć znaczenie dla nieruchomości lub jej właściciela.

Oprócz powyższych rozdziałów, księga wieczysta może zawierać także inne rozdziały, np. w przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą, w których mogą być odnotowane informacje o zobowiązaniach finansowych czy prawach do użytkowania nieruchomości.

Księgi wieczyste zawierają informacje o nieruchomościach
Księgi wieczyste zawierają informacje o nieruchomościach

Kto ma wgląd w księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są dostępne dla każdego zainteresowanego, a ich wgląd umożliwia uzyskanie informacji na temat stanu prawnego nieruchomości, jej właściciela oraz ewentualnych obciążeń, takich jak hipoteki czy zastawy.

Zgodnie z przepisami prawa, każdy może wnioskować o wyciąg z księgi wieczystej danej nieruchomości, który zawiera informacje dotyczące jej właściciela, historii transakcji oraz wszelkich ograniczeń władztwa właściciela. W Polsce wyciąg z księgi wieczystej może być uzyskany w formie papierowej lub elektronicznej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejestrowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta.

Warto pamiętać, że w przypadku uzyskania wyciągu z księgi wieczystej w formie papierowej, może to być związane z koniecznością uiszczania opłat za jego wydanie. Natomiast w przypadku wyciągu elektronicznego, w niektórych sytuacjach niektóre urzędy udostępniają go bezpłatnie, ale wymagają podpisu elektronicznego lub podania specjalnego kodu otrzymanego na wskazany numer telefonu.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczna Księga Wieczysta (EKW) to forma prowadzenia ksiąg wieczystych, która umożliwia dostęp do informacji o nieruchomościach w formie elektronicznej.

Główną zaletą EKW jest przede wszystkim łatwość i szybkość dostępu do informacji o nieruchomościach. Dostęp do EKW możliwy jest z każdego miejsca, w którym znajduje się urządzenie z dostępem do Internetu. Umożliwia to szybkie sprawdzenie informacji o nieruchomości, bez konieczności wizyty w urzędzie lub zamawiania wyciągu z księgi wieczystej w formie papierowej.

Aby uzyskać dostęp do EKW, należy skorzystać z systemu teleinformatycznego udostępnianego przez sądy rejestrowe, w których prowadzone są księgi wieczyste. Do korzystania z EKW wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu lub loginu i hasła, które umożliwiają identyfikację użytkownika i zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do informacji.

Jak przeglądać księgi wieczyste online?

Oto informacje z instrukcji dostępnej na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/

System EKW umożliwia każdemu użytkownikowi wyszukanie księgi wieczystej oraz
przeglądanie jej online. Kryterium, według którego wyszukiwana jest księga, jest jej numer.
W celu przeglądania księgi wieczystej należy:

 1. Przygotować numer księgi wieczystej, składający się z 3 części:
  • Czteroznakowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, gdzie księga została założona w
  formie elektronicznej,
  • Właściwego numeru księgi wieczystej,
  • Cyfry kontrolnej z przedziału od 0 do 9 nadawanej w chwili zakładania księgi w
  postaci elektronicznej.
 2. Wejść na stronę główną systemu znajdującą się pod adresem https://ekw.ms.gov.pl
 3. Z menu E-USŁUGI wybrać [Przeglądanie księgi wieczystej].
 4. Wprowadzić numer księgi wieczystej, wybierając z listy kod wydziału i wprowadzając
  numer księgi
5/5 - (Ocen: 1)

Skomentuj ten wpis