Małe przedsiębiorstwa często borykają się z problemem opóźniających się płatności za ich towary i usługi, który może znacząco wpłynąć na ich płynność finansową. W obliczu tego wyzwania, można stwierdzić, że faktoring jest skutecznym narzędziem znacząco skracającym termin otrzymywania przez firmę płatności. To rozwiązanie finansowe, które poprawia stabilność finansową przedsiębiorstwa.

Czym jest faktoring?

Faktoring to rodzaj finansowania, w którym firma sprzedaje swoje nieprzeterminowane faktury do faktora – instytucji finansowej lub firmie faktoringowej np. takiej jak https://pragmago.pl/ – w zamian za natychmiastowe środki pieniężne. Faktor przejmuje odpowiedzialność za dochodzenie należności od klientów i zapewnia firmie gotówkę, zwykle w wysokości częściowej wartości faktury, od razu po podpisaniu umowy. Po otrzymaniu płatności od klienta, faktor przekazuje resztę kwoty faktury po odjęciu ustalonej prowizji i opłat. Takie działanie sprawia, że firma ma niemal natychmiastowy dostęp do gotówki, która zgodnie z terminem płatności, pojawiłaby się na koncie nawet po kilku tygodniach.

Jak faktoring skraca cykl płatności dla małych przedsiębiorstw?

Korzystanie z faktoringu staje się coraz bardziej popularne, co nie powinno dziwić, ponieważ rozwiązanie to pozwala zachować płynność finansową firmom. Warto poznać także inne zalety tej metody rozliczeń z klientami.

  • Natychmiastowe uzyskanie gotówki – dzięki faktoringowi, małe przedsiębiorstwa mogą uniknąć oczekiwania na płatności od klientów i uzyskać natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych, co pozwala im szybko reagować na bieżące potrzeby finansowe, np. zaspokajać wymagające pilnego rozwiązania zobowiązania.
  • Redukcja ryzyka związana z niewypłacalnością – faktoring pozwala przenieść ryzyko niewypłacalności klientów na faktora. Firma faktoringowa jest zazwyczaj bardziej doświadczona w dochodzeniu należności i może skuteczniej radzić sobie z klientami, którzy nie regulują swoich płatności na czas.
  • Poprawa płynności finansowej – skracając cykl płatności, faktoring umożliwia małym przedsiębiorstwom lepsze zarządzanie swoimi finansami. Dostęp do środków pieniężnych pozwala na płynniejsze funkcjonowanie firmy, pokrywanie bieżących kosztów operacyjnych i inwestowanie w rozwój biznesu.
  • Zwiększenie zdolności kredytowej korzystanie z faktoringu może również wpłynąć pozytywnie na zdolność kredytową firmy. Poprawiając płynność finansową i redukując zadłużenie krótkoterminowe, małe przedsiębiorstwa stają się atrakcyjniejszymi kandydatami dla banków i innych instytucji finansowych, które oferują kredyty i inne formy finansowania.

Faktoring stanowi skuteczne narzędzie wspierające małe przedsiębiorstwa w skróceniu cyklu płatności i poprawie płynności finansowej. Dzięki natychmiastowemu uzyskaniu gotówki, redukcji ryzyka niewypłacalności klientów oraz poprawie zdolności kredytowej, faktoring umożliwia firmom skuteczniejsze zarządzanie swoimi finansami i szybszy rozwój biznesu. Warto więc rozważyć wykorzystanie tej formy finansowania jako strategii wspierającej stabilność i wzrost małych przedsiębiorstw.

Artykuł sponsorowany

Skomentuj ten wpis